Prevádzkovateľovi udeľujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
 
Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je:
spoločnosť GRAND-DEL Slovensko s.r.o. IČO: 46160141, DIČ:2023266080 so sídlom: Sv. Cyrila a Metoda 15, 038 61 Vrútky, zapísaná v OR Okr.Súdu Žilina Oddiel: Sro, vložka č. 54742/L.
 
Pri vyplnení objednávky, dotazu alebo dopytu nám môžete poskytnúť tieto osobné údaje:
Meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu ( v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO a DIČ ).   
 
Zadané osobné údaje budú použité pre vystavenie faktúry a zaslanie tovaru podľa vašej objednávky poprípade vybavenie dotazu alebo dopytu. Vaše osobné údaje si ponecháme do doby vybavenia, expedovania, prevzatia a vášho zaplatenia za  objednaný tovar poprípade vybavenie dopytu alebo dotazu. Následne budú z nášho systému vymazané.  
 
Máte právo tieto osobné údaje vidieť,  upraviť ich, vzniesť námietku voči používaniu osobných údajov. právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. 
 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailových adries: objednavky(zavináč)grand-del.sk, poradna(zavináč)grand-del.sk alebo telefonicky na čísle: 0917 297 496 alebo písomne na adrese GRAND-DEL Slovensko s.r.o. Odvolanie súhlasu zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 
S vaším súhlasom, alebo na váš príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.
 
Spoločnosť GRAND-DEL Slovensko s.r.o. nevyužíva vaše osobné údaje z iných zdrojov, nezdieľa ich s inými spoločnosťami. Spoločnosť neposiela marketingové  a propagačné materiály, nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
Spoločnosť GRAND-DEL Slovensko s.r.o. môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom 
ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje všeobecne záväzný právny predpis  podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.